HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN GYMNASTIEK VERENIGING “OLYMPIA” TE KAPELLE

 

ARTIKEL 1: BIJDRAGEN

1. Ieder lid betaalt contributie per de 10e van de maand (vooraf)

2. Ieder lid betaalt maandelijks Bondscontributie

3. Voor deelname aan een wedstrijd wordt een vergoeding per deelnemer berekend.

4. Inning van inschrijfgeld, (bonds)contributie en wedstrijdgeld gaat uitsluitend via automatische incasso.

5. Indien een incasso niet kan plaatsvinden en er een tweede incasso uitgevoerd moet worden, wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Hiervoor ontvangen leden eerst een herinnering waarin gelegenheid geboden wordt om zelf het bedrag over te maken.

6. In geval van tekortkoming in het betalen van contributie over een periode van 6 maanden, is het bestuur bevoegd betreffend lid het lidmaatschap te ontzeggen.

7. Bestuursleden en leiding welke geen lessen volgen zijn vrijgesteld van Bondscontributie.

 

ARTIKEL 2: LESSEN

1. Het bestuur/de leiding maakt een rooster voor de indeling van de lessen.

2. De hoofdleiding krijgt van het bestuur de sleutels van het sportgebouw, de kast en toestelbergruimte. Jaarlijks zal het bezit van de sleutel op een lijst moeten worden afgetekend.

3. De hoofdleiding heeft de beschikking over een presentielijst per les. Deze wordt aangeleverd door de ledenadministratie.

4. De hoofdleiding is verantwoordelijk voor het correct invullen van de presentielijst en het op tijd inleveren van de presentielijsten in de kast of bij de penningmeester, uiterlijk de laatste dag van elke maand.

5. De hoofdleiding draagt zorg voor het netjes achter laten van de gymzaal en de toestellenbergruimte. 

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP.

1. Leden mogen twee lessen gratis deelnemen aan de lessen (proeflessen) en moeten zich daarna opgeven middels een inschrijfformulier dat ze ontvangen van de hoofdleiding.

Het lidmaatschap houdt in:

2. dat leden zoveel mogelijk op juiste tijd bij de lessen en, indien van toepassing, bij de wedstrijden aanwezig zijn;

3. dat wordt voldaan aan de eisen die voor lessen en wedstrijden gesteld worden door leiding en bestuur;

4. dat maandelijks een bedrag aan contributie wordt betaald. De hoogte van de contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld;

5. dat bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden of oorzaak een opzegtermijn voor de contributie van 1 maand geldt;

6. dat alle leden bij afwezigheid van lessen of wedstrijden zich tijdig afmelden bij de leiding;

7. dat alle leden behulpzaam zijn bij het opzetten en opruimen van lesmaterialen bij de lessen;

8. dat de leden meewerken/deelnemen bij een te houden gymnastiek uitvoering.

 

ARTIKEL 4: HET BESTUUR.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden minstens 4 maal per jaar en zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht.

2. Bestuur schrijft periodiek een ledenvergadering uit.

3. Bestuur streeft ernaar volledig bevoegde leiding voor de lessen te hebben door gerichte cursussen aan te bieden.

4. Gymnastiek Vereniging Olympia is aangesloten bij de KNGU en kan aanspraak maken op de door hun geboden diensten.

5. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zoekgeraakte eigendommen van leden tijdens lessen en wedstrijden. 

 

ARTIKEL 5: DE LEIDING

1. De leiding krijgt een onkostenvergoeding voor zijn/haar werk, die door het bestuur wordt vastgesteld.

2. De leiding bepaalt in overleg met het bestuur de gang van zaken tijdens lessen, wedstrijden en uitvoering.

3. De hoofdleiding heeft de leiding over de gymlessen.

4. De leiding draagt zorg voor het op tijd aanwezig zijn bij de lessen, minimaal 15 minuten voor aanvang van de les.

5. De leiding zorgt bij zijn of haar afwezigheid zelf voor de juiste vervanging. 

 

ARTIKEL 6: WEDSTRIJDEN/CURSUSSEN

1. Deelname aan wedstrijden en cursussen wordt gehouden in overleg met bestuur en leiding.

2. Deelname aan cursussen zal in principe niet op zondag plaats vinden.

3. Deelname aan wedstrijden zal in principe niet op zondag plaats vinden.

4. Het bestuur beslist over het aannemen van een te organiseren wedstrijd.

5. Leden of derden, welke voor een wedstrijd hun auto ter beschikking stelen, kunnen een vergoeding ontvangen voor tol en entree. Zij dienen hiervoor een door de leiding aangeleverd declaratieformulier in te vullen.

6. Leden betalen voor deelname aan een wedstrijd een vergoeding welke wordt vastgesteld door het bestuur. Dit is verrekend in de contributie.

7. Leden die deelnemen aan wedstrijden waarvoor een wedstrijdpaspoort benodigd is, moeten dit zelf betalen. De kosten voor het wedstrijdpaspoort worden door de penningmeester geïncasseerd. Het wedstrijdpaspoort is 3 jaar geldig.

 

ARTIKEL 7: FINANCIELE ZAKEN

1. Voor uitgaven tot € 250 is het dagelijks bestuur bestaande uit de penningmeester, de secretaris en de voorzitter bevoegd.

2. Voor uitgaven van € 250 tot € 1500 moet een besluit in de bestuursvergadering genomen worden.

3. Uitgaven boven de € 1500 hebben de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig.

4. De penningmeester is gemachtigd overschrijvingen te doen. Bij afwezigheid van de penningmeester moet één van de andere bestuursleden gemachtigd worden. 

 

ARTIKEL 8: BEZITTINGEN

1. De vereniging heeft diverse bezittingen waaronder:

- Airtumbling

- Pegasus

- Geluidsapparatuur

- 4 landingsmatten

- 2 blauwe brugmatten

- 2 rode brugmatten

- spanbrug met toebehoren

- 2 Euro-trampolines

- Balkverbreder

- Koelkast

- Divers klein materiaal

- Verbandtrommel

- Trainingspakken en ± 50 t-shirts (crew)

- 2 helpersblokken

- plankoline

- 2 balkinstallaties en 1 lage balk met balksteuntjes

- dubbele minitrampoline

- 3 planken

- 3 gele zachte landingsmatten

- airtrack met toebehoren

- 25 sets gewichtjes

- 20 aerobicsmatjes

- 20 dynabands

- MD40 trampoline

 

ARTIKEL 9: KLEDING

1. Leden verplichten zich, tijdens uitvoering en wedstrijden, om de door G.V. Olympia voorgeschreven gymkleding te dragen.

2. Leiding is verplicht om tijdens wedstrijden, uitvoeringen en andere activiteiten het trainingspak van G.V. Olympia te dragen. 

3. Leiding is verplicht om tijdens de lessen het shirt van G.V. Olympia te dragen en een sportbroek, turnslofjes of gymschoenen. Leiding mag niet op sokken lesgeven.

4. Leiding en leden mogen geen sieraden dragen tijdens lessen, wedstrijden en uitvoering. Tevens moet lang haar zodanig vastgezet worden dat gevaarlijke situaties voorkomen worden.